Har du funderat på hur du som vuxen kan ge bättre möjligheter till barn att utveckla sin potential och hur du kan bli din bästa version av dig själv som förälder? Jag kommer inte att ge dig världens bästa metod för att fostra barn, det finns inte nån metod för det utan du behöver hitta ditt bästa sätt att vara förälder på. Här får du tre viktiga tips från mig; Kunskap, relation och tid. På mina föreläsningar kan jag ge dig kunskapsdelen och med hjälp av det har du större möjlighet att fixa resten.

Är du nyfiken på vad det är som gör att vi människor reagerar, tänker och beter sig på vårt sätt och hur våra uppväxtförhållande påverkar de relationer vi har som vuxna? Jag kan berätta hur ditt anknytningsmönster påverkar hur du utrycker kärlek och hanterar problemsituationer. Återigen så handlar det om tre faktorer; kunskap, relationer och tid. Jag kan ge dig mer kunskap, teoretisk kunskap är ett maktmedel för det kan hjälpa dig förstå både dig själv och andra människor.

Nu vill jag presentera de färdiga föreläsningar som jag har att erbjuda familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar, socialtjänsten, personal på HVB, barnomsorg, skolor, personal inom äldreomsorg och människor med fysiska – och psykiska funktionshinder m.m

Men du kan precis lika gärna utgå från vad du vill lära dig mer om, så kan jag erbjuda en föreläsning / utbildningsdag som passar era förkunskaper och vad ni är nyfiken på.

 

BARN BETER SIG BRA OM DE KAN – EN FÖRELÄSNING FÖR DEM SOM VILL KUNNA FÖRSTÅ VAD DET ÄR SOM FÅR BARN ATT TJATA, KRÅNGLA & BRÅKA.

Det finns ett aktuellt problem:

Barngrupperna blir allt större och barnen spenderar allt mer tid på förskola och skola. Många föräldrar har blivit osäkra i sin föräldraroll. Det här kan påverka barnen, kanske försöker de kommunicera att de är fulla av frustration genom; bråk, skrik, gränssökande eller självskadebeteende.

Vi vuxna hanterar ofta problemet så så här:
”Vad GÖR vi när barnet får aggressiva utbrott?” Vi använder metoder som bygger på belöningar
eller konsekvenser för att förändra barnet, vi vill lära barnen ett accepterat beteende.

Jag tänker så här:
I stället för att leta efter sätt att förändra barnets beteende, är det mer intressant att
försöka förstå orsaken till beteendet: “VAD ÄR DET som gör att det här barnet får utbrott när han skriker, biter, slåss och kastar saker?” “VAD ÄR DET som får den här tonåringen att skada sig själv?”

Hur jag kan hjälpa er med problemet:
Genom min föreläsning får du en rejäl insikt i den moderna utvecklingspsykologin – och då framförallt
anknytning. Du kommer att upptäcka hur barn påverkas av separation (fysisk, emotionell eller psykologisk) och vad vi vuxna kan göra för att hjälpa de här barnen. Du lär dig mer om mognad och att anpassa förväntningar på barnet, till vad barnet faktiskt klarar av. Det är frustration som leder till barnets aggressiva
attacker; bråk, skrik eller självskadebeteende. Jag vill lära dig att minska barnets frustration.

Ur innehållet:

  • Det cirkulära synsättet – olika försök att förstå barns beteende ger möjlighet till fler sätt att hitta lösningar.
  • Människor är inte på ett visst sätt, utan blir på ett visst sätt eftersom vi påverkas av de människor som omger oss – anknytningsmönstret påverkar barnets beteende och anknytningshistoriken påverkar hur DU tolkar och hanterar barnets beteende.
  • För att kunna se vad som saknas behöver du veta mer om utvecklingspsykologi – bli mer insatt mognadsprocesserna och se hur instinkter som ”motståndsviljan” påverkar barns beteende.
  • Om vi ser beteendet som ett utbrott av frustration så är vi mer benägna att försöka hjälpa barnet att hitta lösningen på det som inte fungerar – ”frustrationsrondellen” visar hur vi kan förstå och minska aggressiva utbrott.

För vem? Vuxna som möter barn i sitt arbetsliv och alla slags föräldrar som vill lära sig mer.

Längd: 3 – 4 timmar eller utbildningsdag

Ju längre tid – desto större utrymme för workshop och diskussioner.

Respons från tidigare åhörare:

“Du förklarar på ett tydligt och bra sätt som går rakt in i mitt hjärta. Nära till tårar och skratt hela
tiden. Allt var superduper, tusen tack! Jag tar med mig att behålla mitt lugn som vuxen och på
riktigt lära känna mina barn och ge dem en fin tillit till sig själva och andra.

– Karin Pedersen Ritäkt, personlig assistent, Falun

“Enorm erfarenhet. Brinner inom området. Trovärdig. Positiv & uppriktig. Jag har varit väldigt inne i din föreläsning och satt och tänkte konstant hur dina förklaringar passar in i min vardag, tex vad jag kan bidra med i vardagen till mina barn och familj. Jag köper ditt koncept till 100%. Skönt att få ord på saker jag känner. Jag tycker du är grym.” – Malin Kujansun, personlig assistent, Gävle

Läs fler responser

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

HITTA DITT BÄSTA SÄTT ATT VARA FÖRÄLDER PÅ – EN FÖRELÄSNING OM ATT FOSTRA BARN OCH SKYDDA DEN VIKTIGA RELATIONEN MELLAN BARNET OCH FÖRÄLDERN UTIFRÅN JESPER JUULS TEORI OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT.

I den här föreläsningen används många berättelser från min vardag som trebarnsmamma för att åskådliggöra Jesper Juuls fyra grundläggande värden för att bygga upp trygga relationer: Likvärdighet, Integritet, Autenticitet och Ansvar. Om vi försöker vi få in de fyra grundläggande värdena när vi vägleder barn så finns det en mycket större möjlighet att de kan bygga upp en sund självkänsla och att du som förälder kan hitta sätt att välja dina strider genom att sätta gränser kring dig själv och använda ett personligt språk.

Innehåller bland annat:

• Hur vi kan ge näring åt barn och ungas självkänsla.

• Hur vi kan förstå varför det blir konflikter och lära oss förebygga dem.

• Hur vi kan prata så att barn och unga vill lyssna, bygga relationer.

• Hur vi kan förstå att våra tidigare upplevelser påverkar oss i parrelationer och som föräldrar.

För vem? Alla slags föräldrar, även far- och morföräldrar samt personal inom barnomsorg och skola.

Längd: 3 timmar

Referensperson: Lena Cedervall, Familjebehandlare på Upplands-Bro kommun.

“Eva-Lena berör och engagerar med sin förmåga att varmt, lättsamt och personligt förmedla viktiga begrepp kring anknytning och relation. Föreläsningarna är stabilt förankrade i forskning, teorier och egna erfarenheter och omedelbart inspirerande och hjälpsamma för föräldrar och yrkesverksamma som vill utveckla sin förmåga till kontakt och relation med barn och unga.”

– Lena Cedervall, familjebehandlare 

lena.cedervall@upplands-bro.se

“Din energi som du förmedlar och att du ser till att ha variation som gör att vi blir delaktiga. Dina slutord var toppen; förmedla att det är kul att vara vuxen. Jag tar med mig att lyssna empatiskt, sätta mina gränser, våga visa känslor både glädje, ilska och sorg. Bekräfta barnens känslor och försöka att inte ge lösningar.”
– Martin Svensk, ekonom, Hudiksvall
Läs fler responser

 

HUR ANKNYTNING PÅVERKAR VÅR SJÄLVBILD OCH RELATIONER

Det finns anledningar till att du är den du är och när du förstår dig själv, är det lättare att förstå andra människor.

I den här föreläsningen ligger fokus på att förstå hur vår barndom påverkar våran självbild och de relationer som vi har som vuxna. Jag använder utdrag från samspelet mellan de fiktiva personerna Anna och Anders för att vi ska förstå vad det är som gör att de har så olika förmåga att visa känslor och uttrycka sin kärlek.

Även om föreläsningen utgår från en kärleksrelation så ger den en förståelse för flera olika slags relationer; den mellan kollegor, kompisar, familjehemsföräldrar och biologiska föräldrar inom familjehemsvården. Kunskap är ett maktmedel och ger dig möjlighet att se hur människors psykologiska utveckling påverkar; det finns samband mellan uppväxten och hur människan mår i dag, reagerar, tänker och känslor.

Det här är en föreläsning som använder vardagliga händelser för att förklara användbara vetenskapliga teorier på ett lättbegripligt sätt.

De teorier som jag använder mig av är:

Anknytningsteori: Självbilden börjar byggas upp redan när du är spädbarn, den påverkas av människor och händelser i din omgivning och gör att du bygger upp en sanning om dig själv; Du ”vet” hur du är, vad du kan förvänta dig av andra människor i relationer, det påverkar hur du tolkar det som händer och hur du ser på verkligheten. Det finns ingen quickfix för förändring, men det är möjligt.

Systemteori: Har relationer som fokus, hur vi människor påverkar varandra. Det är så lätt att tolka och skapa sin egen bild av situationer, men egentligen är det bara din egen tolkning och du påverkas av dina tidigare erfarenheter, vilket i sin tur påverkar hur du hanterar det som händer.

Salutogent förhållningssätt: Det är personens styrkor och friskfaktorer som är viktiga, vilket startar positiva processer. Lösning på problemsituationer är; ”Nu har jag försökt med samma sak flera gånger och det fungerar inte, hur kan vi få den här situationen hanterar, begriplig och meningsfull för barnet/min partner så det fungerar bättre för oss båda?”

För vem? Alla som är nyfika på sig själv och relationer.

Tid: 2 – 3 timmar

Ju längre tid – desto större utrymme för workshop och diskussioner.

Respons från tidigare åhörare:

”Tack för en inblick i ett problem som jag ser varje dag. Denna föreläsning har gett mig ett nytt sätt att se och hur man ska ändra på sig själv för att nå sitt mål. Jag kommer att ta med mig att aldrig ge upp och alltid värdera varandra. Kommer att göra mycket av det som sagts för att ändra på mitt sätt att leva.”
– Christian Jönsson, Snickare inom ungdomsverksamhet, familjehem, Västerås
Läs fler responser

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

 

KUNSKAP GER FÖRSTÅELSE, RELATIONER GER MÖJLIGHETER – EN UTBILDNINGSDAG

Ett barn som upplevt svåra livssituationer och kommer från ett annat land är också precis som de svenska barnen — människor.

Genom att inse att det beteende som du ser hos barnet kan vara symtom som tyder på separation, anknytnings- frustration eller tecken på omognad, har du möjlighet att hitta ett sätt att bemöta barnet som kan leda till förbättring.

Utbildningsdagen består av följande föreläsningar

Anknytning ger förståelse och möjlighet till förbättring

Föreläsningen grundas i Dr Gordon Neufelds, Kanadas främste expert på barn och föräldrarelationer, kunskap kring anknytning. Neufeld har genom att analysera forskning, gått flera steg längre än den klassiska anknytningsteorin. Anknytningen ger barnet en orienteringspunkt som kan inbära både en positiv eller negativ utveckling. Hur styr anknytningsinstinker människor, hur mycket påverkar anknytningen vår uppmärksamhet och hur kan en ny anknytning få utvecklas, utan att hjärnans anknytningsmekanism tolkar den som ett hot mot den primära anknytningen?

• Barn gör så gott de kan – en föreläsning om omognad och separation

För att vi ska kunna se vad som fattas, behövs en insikt i hur de processer som leder till mognad normalt fungerar. Det hjälper oss att se symtom såsom att inte förstå konsekvenser, upprepa misstag om och om igen samt att bristande självkontroll kan vara tecken på omognad. Det som är mest sårande för människor är att utsättas för fysik, psykologisk eller emotionell separation från den primära anknytningen. En människa som utsatts för stor mängd separation, kan hamna i emotionellt försvar och uppvisa symtom som aggression, överaktivitet eller självdestruktivitet. Det här är personer som inte gråter, inte känner skuld, skam eller ånger och har svårt med nära relationer.

Systemteori – människor är inte på ett visst sätt utan blir på ett visst sätt

Det är dina tidigare erfarenheter som påverkar din självbild, hur du fungerar i relationer, att du gör en tolkning av ett samtal eller händelse som kanske inte alls är sann. Det som är logiskt för dig, behöver inte alls vara logiskt för mig. Det finns en ömsesidig påverkan mellan människor, och om du vill förändra en människas beteende behöver du börja med att ändra ditt sätt att bemöta honom/henne.

• Styrkor och resurser – ett salutogent förhållningssätt

Bästa sättet att lösa ett problem, är att lägga fokus på det som inte är ett problem. Vad är det som gör att vissa personer verkar klara av stress och motgångar bättre än andra? Blir det samma slags resultat i samspelet med en annan människa kan du nå ett bättre resultat genom att använda KASAM; hur kan du göra den här uppgiften begriplig, hanterbar och meningsfull?

• Hur relationer ger ett bättre resultat

Att kriga mot symtomet leder inte till något hållbart resultat, utan ”släcker bara små gräsbränder”. Den viktiga grunden är ”collect before you direct”, förebygg för att undvika problemsituationer och använd problemlösningar som främjar den utvecklingspsykologiska utvecklingen och skyddar relationen. Den avslutande föreläsningen ger dig praktiska verktyg som ger möjlighet att starta positiva processer.

• Samt olika Workshops

Fallbeskrivning, gärna från den egna verksamheten, används för att befästa kunskapen. Diskussioner i ”bikupor” och användandet av systemteoretisk förståelsemodell används för att hitta olika perspektiv och tolkningar som leder fram till fler sätt att hantera problemsituationer på.

För vem? En utbildningsdag för personal inom socialtjänst och HVB.

Tid: Heldag

Respons från tidigare åhörare:

“Fullproppad med kunskaper framförd med stor energi. Du är både kunnig på området och en bra talare. Det är bra att du ger många exempel det hjälper teorin att “fastna” i medvetandet. Jag tar med mig en större medvetenhet om barn med avbruten anknytning fungerar och hur vi kan arbeta med problematiken. Nästa steg skulle vara ännu mer praktik.”
Janette Nilsson, socialchef familjehemsektionen verksamheten ensamkommande barn, Malmö
Läs fler responser

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

 

STYRKOR OCH RESURSER – EN FÖRELÄSNING OM ATT STARTA POSITIVA PROCESSER

Det bästa sättet att lösa problem är att fokusera på det som inte är problem.

Att kunna förmedla till andra människor att de har resurser till att förstå både sig själv och sin omgivning samt känna att de har förmågor som behövs för att kliva ur sin problemcirkel och in på möjligheternas väg framåt – det kallas det salutogena förhållningssättet.

I den här föreläsningen används vardagliga händelser för att förklara användbara vetenskapliga teorier på ett lättbegripligt sätt.

De teorier som jag använder mig av är: 

Salutogent förhållningssätt: Vad är det som gör att vissa människor mår bra och tror på sina förmågor trots att denna är utsatt för påfrestningar av olika slag? En del människor har KASAM med sig från uppväxten, medan andra behöver mer hjälp från människor i sin omgivning för att hitta sina resurser och starta positiva processer.

Systemteori: Har relationer som fokus, hur vi människor påverkar varandra. Det är så lätt att tolka och skapa sin egen bild av situationer, men den tolkning en person gör påverkas av han/hennes självbild och förkunskaper vilket det gör att det som är logiskt för dig kanske inte alls är logiskt för mig.

Lösningsfokuserat arbetssätt: Bygger på att människors egna lösningar har bättre passform eftersom människor är experter på sitt eget liv. Du kan få personen motiverad att tänka reflekterande, vinna något på förändringar och känna att denna vinst faktiskt går att uppnå.

För vem? Personal som arbetar inom människovårdande yrken.

Tid: 45 minuter – 4 timmar

Ju längre tid – desto större utrymme för workshop och diskussioner.

Respons från tidigare åhörare:

“Du är tydlig och begriplig i ditt språk och har en stark utstrålning som gör det lätt att lyssna utan att bli trött. Jag kommer att ta med mig inspiration och motivation att utföra mitt arbete ännu bättre än tidigare. Tar med mig nya infallsvinklar som gör mig öppnare (förhoppningsvis) i mina möten med människor.”
Månika Åberg, mentalskötare på gruppboende, Gävle
Läs fler responser

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

 

FAMILJEHEM – EN MÖJLIGHET ATT STARTA POSITIVA PROCESSER.

I föreläsningen finns barnperspektivet ständigt närvarande, även om familjehemsföräldrarna står i fokus. Familjehemsföräldrar kan liknas vid en sambandslänk mellan socialtjänsten, skola, övriga myndigheter, biologiska föräldrarna och det placerade barnet. Genom att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv kan socialtjänsten få en insikt i vad som är meningsfullt, begripbart och hanterbart för familjehemsföräldrar i deras interaktion med de placerade barnen, skola, biologiska föräldrar och socialtjänsten.

När familjehemsföräldrars behov av stöd för att lyckas med placeringen synliggörs och respekteras, blir arbetet både motiverande och funktionellt för alla berörda parter. Vilket leder till en utveckling av kvaliteten på familjehemsvården, gör arbetet attraktivt och detta gynnar i slutändan barn och ungdomar som är i behov av samhällets stöd.

Föreläsningen bygger på: min magisteruppsats Familjehemsföräldrars behov av stöd från socialtjänsten – familjehemsföräldrars välmående påverkar det placerade barnet (2011). I studien har 23 familjehemsföräldrar med stor demografisk spridning intervjuas och detta har kopplats till lagar och aktuell nationell och internationell forskning. Inför varje föreläsningstillfälle tar jag dessutom kontakt med familjehemsföräldrar som är aktiva för att få deras perspektiv på hur familjehemsvården fungerar i nutid, därmed är föreläsningen ständigt aktuell. 

Vid fem tillfällen har jag fått möjligheten att föreläsa för studenter som gick sista terminen på socionomlinjen vid Lunds universitet.

För vem? Studenter på socionomlinjen, personal på socialtjänst, socialnämnd, politiker

Tid: 3 timmar.

Respons från tidigare åhörare:

“Äntligen är det någon som framför sådant som ingen annan vågar prata om. Jag tycker att det är oerhört bra att vi får höra erfarenheter och åsikter från en person som varit familjehem, du borde föreläsa för socialtjänsten eller/och politikerna också så dessa personer kan få en inblick över den svårighet och problematik som uppdraget kan innebära.”
Sveda, socionomstudent, Lunds Universitet
Läs fler responser

Ladda ner information om föreläsningen som PDF

 

DET ÄR SÅ MYCKET MER ÄN DET SOM DU SER – EN FÖRELÄSNING OM HUR VI KAN FÖRSTÅ PLACERADE BARN OCH UNGDOMARS ”BAGAGE”.

Människor är inte på ett visst sätt, utan blir på ett sätt eftersom vi påverkas av de människor som finns runt oss. När det gäller destruktiva relationer är det här självklart negativt, men framförallt är det positivt, för det betyder att det finns möjlighet till förbättring. Det går att påverka hur en människa beter sig, men i stället för att försöka ändra på en person, så blir det bättre resultat om du förändrar ditt sätt att bemöta honom/henne så kommer det att hända saker.

Vid en kortare föreläsning ligger fokus på att förstå beteendet utifrån separationsbaserade symtom, Jesper Juuls tankar om hur för mycket socialt ansvar gör att personens egen identitet utplånas eftersom det här är väldigt vanligt hos de barn som omhändertagits och placerats samt hos de ensamkommande barn.

Vid en längre föreläsning finns det plats för plats för hur vi vuxna kan hitta lösningar genom systemteori, det salutogena synsättet, lösningsfokuserad metodik och Jesper Juuls tankesätt.

Målgrupp: Personal som möter utsatta ungdomar i sitt arbete; HVB, socialtjänst och familjehem

Tid: 45 min – utbildningsdag

Ju längre tid – desto större utrymme för workshop och diskussioner.

Ladda ner information om föreläsningen som PDF