Handledning för personalgrupper som arbetar inom barnomsorg, skola, vård & omsorg eller socialtjänst

Handledning individuellt eller i grupp på systemteoretisk och salutogen grund, vad är det? Handledning är kompetensutveckling med utgångspunkt från deltagarnas egna behov av kunskap och kompetens därför att ni är experter på er egen situation och kan se vad som behövs, det är en speciell inlärningsprocess där både intellekt och känslor används. I grupphandledning bidrar alla med sitt kunnande och erfarenheter vilket gör att den samlade kunskapen blir större.

Grupphandledning är en förändringsprocess med syftet att tillvara ta och utveckla både gruppen och den enskilda kompetensen. Genom att skapa ett forum för reflektion kring vårt tänkande och våra handlingar kan vi tillsammans hitta nya perspektiv, vilket leder till fler handlingsalternativ. Vi kan få hjälp att se vår egen delaktighet, våra egna möjligheter i olika situationer, få ett helhetsperspektiv på verksamheten och se samband mellan vad vi gör, vill göra och lyckas göra.Det synliggör relationer och sammanhang och ger en helhetsförståelse där olika sidor av arbetes innehåll, mål och människor ses i sitt sammanhang.

Den handledde utvecklas i sitt yrkeskunnande. Vilket leder till yrkesstolthet, arbetsklimatet förbättras genom att den ömsesidiga förståelsen, sammanhållningen och jämlikheten utvecklas. Detta leder i sin tur ett förbättrat förhållningssätt till ”klienten” vilket ger fler möjligheter.

Vad jag, Eva-Lena, använder mig av för verktyg i handledningsprocessen:
Ett systemteoretiskt och salutogent förhållningssätt vilket innebär cirkulära och reflexiva frågor. Flera olika ”problemlösnings metoder”, flera varianter på reflekterande team, lösningsfokuserat förhållningssätt, externalisering, utveckling av alternativa berättelser, styrkekort och olika övningar.

Läs mer om systemteori här.
Läs mer om det salutogena förhållningssättet här.
Läs mer om lösningsinriktat arbetssätt här.

För information kontakta mig: