Handledning för föräldrar – enskilda samtal

Det kan vara svårt att förstå vad som händer och hitta en lösning när man står själv i vardagen. I samtalen kommer jag att använda min teoretiska kunskap och erfarenhet av barn till att visa hur vi kan förstå det som händer, ju fler sätt vi kan hitta desto fler handlingsalternativ finns det och genom att använda reflexiva frågor i handledning så hjälper jag dig att vidga tankesättet och bryta mönster.

Handledare: Eva-Lena Larsdotter; utbildad handledare för föräldrar och grupphandledare på systemteoretisk och salutogen grund, förskollärare, magister i barn- och ungdomsvetenskap m.m

Vi träffas eller tar samtalet via telefon eller Skype.

Tid: 1 timme per gång.
Kostnad: 450 kronor inkl. moms

För tidsbokning: evalenalarsdotter@icloud.com

Handledning för personalgrupper inom barnomsorg och skola.

Handledning individuellt eller i grupp på systemteoretisk och salutogen grund, vad är det?

Handledning är kompetensutveckling med utgångspunkt från deltagarnas egna behov av kunskap och kompetens därför att ni är experter på er egen situation och kan se vad som behövs, det är en speciell inlärningsprocess där både intellekt och känslor används. I grupphandledning bidrar alla med sitt kunnande och erfarenheter vilket gör att den samlade kunskapen blir större.

Grupphandledning är en förändringsprocess med syftet att tillvara ta och utveckla både gruppen och den enskilda kompetensen. Genom att skapa ett forum för reflektion kring vårt tänkande och våra handlingar kan vi tillsammans hitta nya perspektiv, vilket leder till fler handlingsalternativ. Vi kan få hjälp att se vår egen delaktighet, våra egna möjligheter i olika situationer, få ett helhetsperspektiv på verksamheten och se samband mellan vad vi gör, vill göra och lyckas göra.Det synliggör relationer och sammanhang och ger en helhetsförståelse där olika sidor av arbetes innehåll, mål och människor ses i sitt sammanhang.

Den handledde utvecklas i sitt yrkeskunnande. Vilket leder till yrkesstolthet, arbetsklimatet förbättras genom att den ömsesidiga förståelsen, sammanhållningen och jämlikheten utvecklas. Detta leder i sin tur ett förbättrat förhållningssätt till ”klienten” vilket ger fler möjligheter.

Individuell handledning.

När det systemiska och salutogena förhållningssättet används i individuell handledning, kan den handledde upptäcka kunskap hos sig själv som personen inte trodde fanns. Jag ett liknade arbetssätt som jag har i grupphandledningen. Jag talar inte om för dig vad du bör göra, utan det är cirkulära och reflexiva sättet att ställa frågor som öppnar gör att du hittar förklaringar och handlingsalternativ i dina egna svar.

Eftersom jag i grunden är förskollärare, har arbetat många år inom skolan och är en erfaren familjehemsmamma har jag stor erfarenhet av att prata med både barn, tonåringar och deras föräldrar.

Jag är en del av ett nätverk av konsulter och handledare, vilket gör att jag har möjlighet till utbildning och rådgivning när detta behov finns.

Vad jag, Eva-Lena, använder mig av för verktyg i handledningsprocessen:

Ett systemteoretiskt och salutogent förhållningssätt vilket innebär cirkulära och reflexiva frågor. Flera olika ”problemlösnings metoder”, flera varianter på reflekterande team, lösningsfokuserat förhållningssätt, externalisering, utveckling av alternativa berättelser, styrkekort och olika övningar.

Läs mer om systemteori

Läs mer om det salutogena förhållningssättet

Läs mer om lösningsinriktat arbetssätt

För information kontakta mig: evalenalarsdotter@icloud.com